Algemene voorwaarden


1              Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die YourStory Video opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, het leveren van een dienst of en/of het leveren van een product of meer producten.
Opdrachtnemer: YourStory Video.

2              Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van opdrachtnemer, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.  
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3              Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Op het moment dat opdrachtgever aan opdrachtnemer schriftelijk heeft laten weten dat de offerte is geaccepteerd is de overeenkomst een feit en kunnen door opdrachtnemer gemaakte onkosten worden gefactureerd.
3.3 Wijzigingen in een tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.
3.4 Geoffreerde bedragen en bedingingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4              Prijzen
4.1 De prijzen in alle communicatie, met name genoemd in offertes, prijsopgaves en facturen, zijn exclusief btw tenzij anders aangegeven. De btw wordt apart toegevoegd.
4.2 Opdrachtnemer stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de te maken arbeidsuren, materialen en inzet van derden voor uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtnemer schat deze naar beste vermogen in.
4.3 In het geval dat opdrachtgever gedurende de uitvoering van de overeenkomst additionele wensen heeft die niet in de offerte zijn opgenomen, kan dit leiden tot een aanpassing van de factuurprijs.

5              Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Tenzij anders overeengekomen, betreft de oplevertermijn van een productie richting opdrachtgever binnen 15 dagen na het laatste opnamemoment te geschiedden. Bij (tussentijdse) wijziging hiervan zal opdrachtnemer opdrachtgever zo snel als redelijkerwijs verwacht kan worden op de hoogte stellen.
5.2 Opdrachtnemer zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat.
5.3 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, middelen en voorzieningen, alsmede wijzigingen hierin, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, middelen en voorzieningen niet tijdig of niet behoorlijk aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6              Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer ten opzichte van de opdrachtgever, is beperkt tot de nakoming van de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het met de opdrachtgever overeengekomene uit te voeren. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen anders dan ter zake van het niet nakomen van bedoelde inspanningsverplichting.
6.2 De aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, al dan niet veroorzaakt door toerekenbare tekortkomingen, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft of nog zal ontvangen. Opdrachtnemer accepteert geen aansprakelijkheid voor gederfde inkomsten, geleden verlies of welke schade dan ook, geleden als gevolg van het niet, niet juist of onvoldoende uitvoeren van de opdracht.
6.3 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit direct of indirect verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.
6.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden, bijvoorbeeld tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

7              Vertrouwelijkheid
7.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van de informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden, tenzij opdrachtnemer op grond van de wet of op grond van een gedrags- of beroepscode verplicht is informatie aan derden te verschaffen. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

8              Intellectueel eigendom
8.1 Concepten, ideeën, voorstellen, leveringen en producten, waaronder videoproducties en onderwijsmaterialen, die voor een opdrachtgever ontwikkeld worden, vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. In geval van inbreuk op of misbruik van dit auteursrecht stelt opdrachtnemer de opdrachtgever in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
8.2 Op alle in 8.1 genoemde zaken van opdrachtnemer rust het auteursrecht. Deze zaken mogen niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, opdrachtnemer. Opdrachtnemer levert conform de gemaakte afspraken aan de opdrachtgever de overeengekomen afgewerkte productie(s), waarbij de bronbestanden (ruw materiaal) en het auteursrecht in bezit blijven van opdrachtnemer. Het eventueel opleveren van ruw materiaal aan opdrachtgever is alleen met wederzijdse (schriftelijke) instemming mogelijk, waarbij de opdrachtnemer het recht heeft om te weigeren of een financiële vergoeding kan eisen.
8.3 Opdrachtnemer verleent aan de opdrachtgever een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de in 8.1 genoemde zaken.
8.4 Het is de opdrachtgever en de gebruikers niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer toegestaan (enig deel van) de in 8.1 genoemde zaken op enigerlei wijze aan te wenden voor (extern) (her)gebruik gericht op, of bestemd voor enige derde (niet zijnde een gebruiker), anders dan binnen de grenzen van het citaatrecht of eventuele andere wettelijke beperkingen op het auteursrecht of het naburige recht.
8.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen mag het gebruiksrecht uitsluitend worden uitgeoefend door of ten behoeve van de gebruikers van de opdrachtgever, binnen het netwerk van de opdrachtgever en mogen deze nooit leiden of kunnen leiden tot enige vorm van – al dan niet commerciële – exploitatie van de in 8.1 genoemde zaken of enig gedeelte daarvan door de opdrachtgever of door de gebruikers. De opdrachtgever heeft de zorgplicht voor het naleven door de gebruikers van het gebruiksrecht.
8.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan de in 8.1 genoemde zaken of exemplaren daarvan of het gebruiksrecht, in welke vorm dan ook, af te geven of over te dragen of op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor enige derde, tenzij daarvoor vooraf schriftelijk toestemming is verkregen van opdrachtnemer.
8.7 Indien derden beslag leggen op door opdrachtnemer geleverde zaken aan opdrachtgever, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
8.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de in opdracht vervaardigde producten aan te wenden als promotiemateriaal, hetzij ter illustratie van en als toevoeging aan het portfolio.
8.9 De opslag van ruw (beeld)materiaal wordt bijgehouden en gearchiveerd door opdrachtnemer. Dit wordt standaard minimaal 1 jaar bewaard na facturatie. Na deze tijdsperiode is opdrachtnemer gerechtigd het materiaal te vernietigen.

9              Honorarium
9.1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer.

10            Betaling
10.1 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden de op de factuur aangegeven betalingstermijn. In het geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtnemer gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.
10.2 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)-kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
10.3 Bij projecten die een termijn van meer dan vier weken (28 dagen) bestrijken, gerekend vanaf het begin van de eerste werkzaamheden tot de datum van facturatie, is opdrachtnemer gerechtigd tussenfacturaties te doen. De bedragen daarvan dienen in een redelijke verhouding te staan tot de tot op dat moment geleverde prestatie.

11            Reclames
11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na oplevering van de opdracht schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
11.2 Opdrachtnemer heeft het recht de klacht op te lossen op een manier die zijns inziens in overeenstemming is met de offerte en/of opdracht en in een redelijke verhouding staat met het honorarium.
11.3 Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
11.4 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen het verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

12            Opzegging
12.1 Opdrachtnemer kan de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen indien hij van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de gemaakte afspraken. Deze beslissing dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
12.2 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op een vergoeding die gebaseerd is op de tot dan toe gemaakte werkuren en kosten. Dit betreft ook zaken zoals (in)huur van externen en goederen.
12.3 Opdrachtnemer mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of zijn niet zijn toe te rekenen, zoals overmachtsituaties en plotselinge verhindering of ontstentenis van opdrachtnemer, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.
12.4 Opdrachtnemer is gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst op te zeggen met onmiddellijke ingang, bij niet tijdige betaling door opdrachtgever. Opdrachtnemer behoudt ook in dit geval zijn recht op volledige betaling en tevens op de in 12.2 genoemde vergoeding.
12.5 De overeenkomst kan door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden.

13            Overmacht
13.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die opdrachtnemer of opdrachtgever niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van opdrachtnemer of opdrachtgever, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van opdrachtnemer of opdrachtgever komt.
13.2 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop opdrachtnemer of opdrachtgever geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van goederen of producten respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt is opdrachtnemer of opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan opdrachtgever geen vergoeding van geleden schade van opdrachtnemer vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

14            Geldigheid
14.1
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of niet uitvoerbaar zijn, dan zullen de overige bepalingen daardoor niet beïnvloed raken. Zij blijven onverminderd van kracht.
14.2 Opdrachtnemer zal in de onder deze algemene voorwaarden te sluiten overeenkomsten in overleg met de opdrachtgever zodanige nieuwe, voor de nietige, nietigverklaarde en/of vernietigde bepalingen in de plaats komende bepalingen vaststellen die de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen zoveel mogelijk nabij komen.

15            Toepasselijk recht
15.1
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen, die behoren bij de door opdrachtnemer met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtnemer, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.